2010-08-25

یادواره اسفند

2/21/2011 ننگین روز جدایی باقیمانده از قفقاز شامل خانات ایروان، مناطق تالش و اردوباد و بخشی از مغان و شروان از ایران به دست روس و انگلیس پیمان ترکمنچای 2387 21-Feb ) 1828 ت) اسفند 2
2/22/2011 قیام رهایی بخش سردار سپه، 3 اسفند 2479   ) 1299 ک) اسفند 3
2/23/2011 خواجه نصیر توسی،           اسفند 4
2/24/2011 جشن اسپندگان: زمین و بانوان           اسفند 5
2/25/2011 روز بیداری           اسفند 6
2/26/2011 دکتر ضیاء مدرس، ز7 اسفند 2485   ) 1305 ک) اسفند 7
2/27/2011 تصویب مجلس شورایملی، اصلاح قانون انتخابات و برابری سیاسی بانوان، 8 اسفند 2522   ) 1342 ک) اسفند 8
2/28/2011 پوریم. نجات یهودیان بدست استر شهبانوی ایران
اسفند 9
3/1/2011 گشایش مهستان به فرمان مهرداد یکم اشکانی 386 1-Mar ) -173 ت) اسفند 10
3/2/2011 زادروز پرویز ناتل خانلری 11 اسفند 2472   ) 1292 ک) اسفند 11
3/4/2011 دکتر عباس خلعتبری، گ 13 اسفند           اسفند 13
3/6/2011 روز درخت کاری           اسفند 15
3/7/2011 پیمان الجزایر و پیروزی ایران بر نوار مرزی اروندرود، 16 اسفند 2534 6-Mar ) 1975 ت) اسفند 16
3/9/2011 روز جهانی زن 8 مارس           اسفند 18
3/10/2011 روز پاکسازی رودها، لایروبی کاریزها وچشمه ها           اسفند 19
3/14/2011 شهریارشفیق پهلوی نیا، ز 23 اسفند 2502   ) 1322 ک) اسفند 23
3/15/2011 رضاشاه بزرگ، ز 24 اسقند روز پدر در ایران 2436   ) 1256 ک) اسفند 24
3/16/2011 پایان سرایش شاهنامه، 25 اسفند           اسفند 25
3/19/2011 زرتشت اندیشورایرانی،ز28 اسفند           اسفند 28
3/20/2011 تصویب ملی شدن صنعت نفت، 29 اسفند 2509   ) 1329 ک) اسفند 29

یادواره بهمن

1/21/2011 زادروز فردوسی، 1 بهمن 1498 21-Jan ) 939 ت) بهمن 1
1/22/2011 ننگ جدایی افغانستان بدست انگلیس، 2 بهمن  2416 23-Jan ) 1857 ت) بهمن 2
1/23/2011 ندا آقاسلطان، ز 3 بهمن 2541   ) 1361 ک) بهمن 3
1/24/2011 آغاز پادشاهی داراب کورش           بهمن 4
1/25/2011 جشن نوسَره           بهمن 5
1/26/2011 انقلاب سفید، 6 بهمن 2521   ) 1341 ک) بهمن 6
1/29/2011 اصلاحات ارضی، اصل اول. ملی کردن جنگلها، اصل دوم. سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها. اصل چهارم. سپاه دانش، اصل ششم   9 بهمن 1341           بهمن 9
1/30/2011 جشن سده           بهمن 10
1/31/2011 بهمن جازویه، ب 11 بهمن 1220 31-Jan ) 661 ت) بهمن 11
2/4/2011 حق رای بانوان، اصل پنجم، فرمان آریامهر 15بهمن1341 2467   ) 1287 ک) بهمن 15
2/5/2011 دانشگاه تهران،16بهمن1313 2467   ) 1287 ک) بهمن 16
2/9/2011 قیام یعقوب لیث صفار بر عباسیان           بهمن 20
2/11/2011 یورش دوم تازیان           بهمن 22
2/16/2011             بهمن 27

یادواره دی

12/22/2010 جشن زایش مهر           دی 1
12/25/2010 بیمه ی همگانی، تامین دوره ی بازنشستگی، اصل هفدهم، 4 دی 2534   ) 1354 ک) دی 4
12/26/2010 روز بیداری           دی 5
12/27/2010 سرتیپ نیروی هوایی آیت محققی ز 6 دی  2490   ) 1310 ک) دی 6
12/31/2010 عاملی تهرانی"آژیر"،ز10دی1306   2467   ) 1287 ک) دی 10
1/3/2011 روز آرتش،13دی1300=3ژانویه1921 1606   ) 1047 ت) دی 13
1/6/2011 هایک هوسپیان مهر، مدافع آزادی دین ز16 دی           دی 16
1/7/2011 کشف حجاب در ایران           دی 17
1/8/2011 کورش آریامنش،ز18دی1314 2467   ) 1287 ک) دی 18
1/10/2011 محمدتقی امیرکبیر،ب20دی1230 2467   ) 1287 ک) دی 20
1/11/2011 قیام حمزه آذرک بر عباسیان، 20 دی 1357 10-Jan ) 798 ت) دی 21
1/13/2011 ذوب آهن اصفهان، 23 دی 2524   ) 1344 ک) دی 23
1/15/2011 قیام احمد دیلمی بر عباسیان 1505 14-Jan ) 946 ت) دی 25
1/18/2011 سپاه ترویج و آبادانی، اصل هشتم 28 دی 2523   ) 1343 ک) دی 28

یادواره آذر

11/24/2010 سرهنگ ابراهیم صیرفی. گ 3 آذر           آذر 3
11/28/2010 روز بیداری           آذر 7
11/30/2010 جشن آذرگان           آذر 9
12/1/2010 نجات جزایرسه گانه خلیج فارس از انگلیس 10 آذر. ناوسروان شهریار شفیق، ناخدا خزعل، سرهنگ صولتی، سروان رضا سوزنچی کاشانی، مهناوی یکم حبیب سولکی کهریری، ناوی آیت خانی 2530   ) 1350 ک) آذر 10
12/2/2010 سرهنگ جمشید فروغی. گ 11 آذر           آذر 11
12/3/2010 مسعود انصاری، ز 12 آذر 2494 5-Dec ) 1314 ک) آذر 12
12/4/2010 نجات خوزستان از خزعل، 13 آذر 2483   ) 1303 ک) آذر 13
12/5/2010 روز بیداری           آذر 14
12/6/2010 شهرام جاویدپور، ز15 آذر 2506   ) 1326 ک) آذر 15
12/7/2010 آموزش رایگان، اصل پانزدهم 16 آذر 2534   ) 1354 ک) آذر 16
12/8/2010 احمد تفضلی، استاد زبان و فرهنگ کهن ایران ز17 آذر 2496   ) 1316 ک) آذر 17
12/9/2010 پیروز نهاوندی ابولولو 18 آذر 1203 8-Dec ) 644 ت) آذر 18
12/11/2010 روز جهانی حقوق بشر           آذر 20
12/12/2010 نجات آذربایجان از چنگ پیشه وری، 21 آذر 2505   ) 1325 ک) آذر 21
12/14/2010 عمران و نوسازی کشور، اصل یازدهم، 23 آذر 2527   ) 1347 ک) آذر 23
12/15/2010 نجات کردستان از چنگ قاضی محمد، 24 آذر 2505   ) 1325 ک) آذر 24
12/16/2010 روز مادر در ایران           آذر 25
12/19/2010 پالايشگاه قشم، 28 آذر 2537   ) 1357 ک) آذر 28
12/20/2010 دکتر منوچِهر سلیمی، ب 29 آذر 2540   ) 1360 ک) آذر 29
12/21/2010 جشن شب یلدا           آذر 30

یادواره آبان

10/23/2010 نادرشاه افشار،ز1آبان           آبان 1
10/24/2010 دکترسیروس الهی،ب 2 آبان 2549   ) 1369 ک) آبان 2
10/26/2010 آریامهر،ز4 آبان           آبان 4
10/27/2010 شاه لوله گاز ايران 5 آبان 2529   ) 1349 ک) آبان 5
10/28/2010 زادروز قهرمان ناوچه ی تبرزین 6 آبان 2505   ) 1325 ک) آبان 6
10/29/2010 کوروش بزرگ           آبان 7
10/31/2010 کوروش پهلوی،ز9آبان           آبان 9
11/1/2010 جشن آبانگان           آبان 10
11/5/2010 نیروی دریایی 14 آبان 2491   ) 1311 ک) آبان 14
11/6/2010 گاهنبار اَیاثـَرم، جشن میانه پاییز           آبان 15
11/11/2010 سیاوش بشیری، ز20 آبان 2499   ) 1319 ک) آبان 20
11/14/2010 سرلشگر ع.ا. یزدجردی گ 23 آبان           آبان 23
11/17/2010 سپهبد مهدی رحیمی، گ 26 آبان           آبان 26

یادواره مهر

9/23/2010 جشن میتراکانا           مهر 1
9/24/2010 زیبا کاظمی ز 2 مهر 2507 24-Sep ) 1948 ت) مهر 2
9/28/2010 سروش آریامهر 6 مهر           مهر 6
9/30/2010 احمد کسروی،ز 8 مهر 2439   ) 1259 ک) مهر 8
10/1/2010 زادروز مولوی           مهر 9
10/6/2010 نخستین سناتور زن در ایران، دکتر مهرانگیز منوچهریان            مهر 14
10/7/2010 انقلاب اداری و آموزشی، اصل دوازدهم 15 مهر 2526   ) 1346 ک) مهر 15
10/8/2010 جشن مهرگان           مهر 16
10/11/2010 حافظ           مهر 19
10/12/2010 جشنهای 2500 سال شاهنشاهی ایران           مهر 20
10/13/2010 جدایی قراباغ، گنجه، خانات موشکی، شیروان، قبه، دربند، باکو، طالش، داغستان و گرجستان بدست روس و انگلیس. پیمان گلستان 2372 12-Oct ) 1813 ت) مهر 21
10/15/2010 شهبانو فرح پهلوی،ز23مهر           مهر 23
10/17/2010 روز نیروی هوایی شاهنشاهی، دوشان تپه 2505 17-Oct ) 1946 ت) مهر 25

یادواره شهریور

8/23/2010 شهرام فرج زاده ز 1 شهریور           شهریور 1
8/24/2010 جشن فغدیه، جشن خنکی هوا           شهریور 2
8/25/2010 جشن کشمین           شهریور 3
8/27/2010 زکریا رازی، ز 4 شهریور 1424 26-Aug ) 865 ت) شهریور 5
8/28/2010 نخستین وزیر زن دوران مشروطه، دکتر اسفند فرخ رو پارسای
وزیر فرهنگ 6 شهریور
2522   ) 1342 ک) شهریور 6
8/29/2010 جلال خالقی مطلق ز7 شهریور 2496 29-Aug ) 1316 ک) شهریور 7
8/30/2010 خزان جشن           شهریور 8
9/9/2010 گرامیداشت محمدهاشم افسر، شاعر سرودملی ایران د 18 شهریور 2499   ) 1319 ک) شهریور 18
9/11/2010 شمع افروزی ایرانیان درهمدردی با قربانیان تبهکاران بینادگرا در نیویورک           شهریور 20
9/15/2010 اعطای لقب آریامهر، 24 شهریور آغاز سلطنت محمدرضا پهلوي 2524   ) 1344 ک) شهریور 24
9/17/2010 ابوریحان بیرونی، ز26 شهریور 1532   ) 973 ت) شهریور 26
9/18/2010 روز ایران، ابتکار کنگره همبستگی ایرانیان           شهریور 27
9/20/2010 روز بیداری           شهریور 29
9/22/2010 گاهنبار پَتیَه شَهیم، جشن پایان تابستان           شهریور 31

یادواره امرداد

7/23/2010 كارخانه ی پلاستيك سازي اهواز،1 امرداد 2533   ) 1353 ک) امرداد 1
7/26/2010 رضاشاه بزرگ د 4 امرداد           امرداد 4
7/27/2010 شاهنشاه آریامهر د 5 امرداد           امرداد 5
7/29/2010 ملی شدن منابع آبهای کشور، اصل دهم 7 امرداد 2527   ) 1347 ک) امرداد 7
7/30/2010 خلبان چنگیز سپهر گ. 8 امرداد           امرداد 8
7/31/2010 اکبرمحمدی دانشجو آزادیخواه، د 9 امرداد           امرداد 9
8/1/2010 امیدرضا میرصیافی روزنامه نگار آزادیخواه، ز 10 امرداد 2539   ) 1359 ک) امرداد 10
8/4/2010 مهدی دیباج، مدافع آزادی دین ز13 امرداد 2493   ) 1313 ک) امرداد 13
8/5/2010 سالروز مشروطیت           امرداد 14
8/6/2010 مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی، اصل سیزدهم 15 امرداد 2534   ) 1354 ک) امرداد 15
8/7/2010 روز بیداری           امرداد 16
8/9/2010 جشن مَی خواره           امرداد 18
8/12/2010 پیروزی آریو برزن بر اسکندر، 229 11-Aug ) -330 ت) امرداد 21
8/13/2010 آزاد سازی ناو شاهنشاهی تبرزین به پیرنگ ناخدا نریمان آریابان 2540 14-Aug ) 1981 ت) امرداد 22
8/15/2010 قیام حسن صباح 24 امرداد 2344 15-Aug ) 1164 ک) امرداد 24
8/17/2010 تثبیت بهای زمین، اصل هیجدهم، دارایی مقامات دولت، اصل نوزدهم 26 امرداد 2536   ) 1356 ک) امرداد 26
8/19/2010 آتش سوزی سینما رکس به دست ارتجاع سیاه           امرداد 28
8/21/2010 کتاب بازشناسی قرآن، جنبش نوین روشنگری،30 امرداد 2545   ) 1365 ک) امرداد 30
8/22/2010 سینا دانمشند ایران 1539 22-Aug ) 980 ت)