2015-03-06

گفتگوی احمد باوندی با آقای اوباما

گفتگوی احمد باوندی با آقای اوباما

ا. باوندی: آقای اوباما. راهبرد (استراتژی) نوین شما در رو در رویی با آخوند خامنه ای چیست؟

حسین اوباما: ما در پی برنامه ای هستیم که خامنه ای را از پا در آوریم

ا. باوندی: این برنامه را چگونه میخواهید ییاده کنید؟

حسین اوباما: گفتمان بیشتر با روحانی

ا. باوندی: آیا سه دهه داد و ستد سیاسی آقایان کارتر، ریگان، بوش و کلینتون با آخوندها کافی نیست؟

حسین اوباما: خیر. هدف امروز ما از گفتمان بیشتر با روحانی هرگز جنبه ی داد وستد سیاسی ندارد؟

ا. باوندی: پس به چه منظوری است؟

حسین اوباما: برنامه ی ما داد و بستان اقتصادی است.  دموکراتها باید بیشتر بدهند تا آخوندها بیشتر بستانند. تا روزیکه از خستگی خودشان از خر مراد  پیاده شوند.

ا. باوندی: با سپاس از واقع بینی جناب رییسس جمهور و به امید گفتگویی دیگر

حسین اوباما: یاحق