2009-12-19

آذر29 دکترمنوچهر سلیمیپاسخهای مهمان برنامه الزاما معرف عقاید این کانون نیست. شما شنونده ی ارجمند اگر پیشنهاد و اعتراضی به برنامه دارید، با شماره ی
217-617-Iran . 217-617-4726
تماس بگیرید، پیام تان به ضمیمه ی همین برنامه پخش خواهد شدامروز 29 آذرماه 2568 ایرانی، برابر با 19 دسامبر 2009 ترسایی، به گرامیداشت یکی از نخستین پیشگامان جنبش نوین آزادگان میهن رسیده ایم. در برنامه امروز میزبان دکتر منوچهر سلیمی خواهیم بود

پرسش: درود دکتر سلیمی، برای نسلی که ممکن است با نام شما و پیشینه ی دستاوردهای شما آشنا نباشد؛ آیا ممکن است جهت آگاهی شنوندگان این برنامه لطفا خود را معرفی کنید؟ زاده ی کدام شهر ایران هستید، تحصیلات تان را کجا به پایان رساندید، آخرین سمت شما در ایران چه بود؟


پرسش: هنگامیکه شما نماینده ی مجلس شواریملی بودید، بسیاری از نمایندگان به خواست خمینی از مقام خود استعفا دادند. چرا شما شما از خمینی پشتیبانی نکردید

پرسش: دکتر سلیمی، دستگاه تبلیغات رژیم شورش 57، بیشتر کارگزاران دوره ی پهلوی را عیاش و تن پرور معرفی میکند. لطفا بفرمایید اوقات فراغت تان را چگونه میگذارنید؟ آیا برای شما خوشگذرانی با لهو لعب مترادف است؟

پرسش: دکترسلیمی، در مدت سه سا ل نمایندگی مجلس شورا یملی، دستاوردهایتان چه بوده است؟

پرسش: دکتر سلیمی تا کنون چند بار به چنگ ملاها افتادید؟

پرسش: هزینه ی مبا رزه را چطور تامین میکنید؟

پرسش: چرا نوشته هایتان در زندان انفرادی تاریخ روز و ماه ندارد؟

پرسش: آیا نام همبندان تان در زندان رژیم شورش 57 را به یاد دارید؟

پرسش: دکتر سلیمی آیا از مرگ نمیترسید؟ به نظر شما آیا رژیم اسلامی با اعدام شما و هم اندیشان تان تا چه حد در ریشه کن ساختن میهن پرستان موفق خواهد بود؟

‏پاسخ: ‏اگر صد تیر زهر آگین زنی ای خصم برجانم - ‏اگر با نیشتر بیرون کشی از کاسه چشمانم
اگر در هم نوردی تاروپود و رشته ی جانم - ‏مرا از مهر ایران نگسلاند عهد وپیمانم
اگر مغز مرا در روغن سوزان بسوزانی - ‏اگر قلب مرا برسیخ در اتش بگردانی
اگر از تن جدا سازی به تیغی هر دو دستانم - ‏مرا از مهر ایران نگسلاند عهد و پیمانم
اگر سازی جدا از پیکر من جمله اعضایم - ‏اگر در هاونی درهم بکوبی استخوان هایم
ا کر خاکسترم را افکنی بیرون از ایرانم - ‏مرا از مهر ایران نگسلاند عهد وپیمانم
اکر در شعله اتش بسوزانی زبانم را - ‏اگر با میله داغی کنی بریان لبانم را
اگر با چکشی درهم بکوبی فک و دندانم - ‏مرا از مهر ایران نگسلاند عهد وپیمانم
اگر درپیش چشم من بسوزانی تو ماوایم - ‏در آ‏ن آ‏تش بسوزانی زن و فرزند و مامایم
اگر در پیش چشم من بسوزانی عزیزانم - ‏مرا از مهر ایران نگسلاند عهد وپیمانم
توخونم را بریز ای خصم خون آشام بد اختر - ‏بسوزان پیکرم را تا شود این جسم خاکستر
ولی عشق وطن امیخته با شیره جانم - ‏مرا از مهر ایران نگسلاند عهد وپیمانم

پرسش: هم میهنان، به پایان برنامه ی یادواره های تاریخ رسیده ایم. دکتر سلیمی ایران را سپاس برای وجودتان. برنامه ی امروز به یاد دکتر سلیمی تهیه شده بود
بشود که نور وَ ایمان به آزادی، بر تاریکی ِ استبداد وُ خرافات ِاهریمنی، چیره گردد. یادواره های تاریخ، به رویدادهایی میپردازد که در ایران آخوندزده، باید وَ میخواهند از خاطره ها حذف گردد. آنانکه تاریخ را نادیده بگیرند، محکوم به تکرار آن میباشند. ایرانیاران، برای بازپسگیری تاریخمان کمر همت ببندید.

دکتر منوچهر سلیمی شیوه ی این برنامه است که پیام پایانی را به مهمان بسپُرَد. پیام شما به مناسبت این روز به همسنگران روشنگری وُ میهن پرستی، آزادیخواهان امروز و سازندگان ایران فردا چیست

پیام من به سازندگان ایران فردا
ای جوانان وطن جان شما جان وطن - چون شما هستید تنها پاسداران وطن
سرنوشت میهن اینک خود بمویی بسته است - در خطر افتاده یکسر بیخ و بنیان وطن
دیو استعمار و جادوی سیاه ارتجاع - ‏هر دو با هم تاخته بر پیکر و جان وطن
عاشقان راه میهن چنگ عمال ستم - ‏دسته دسته میشوند اعدام وقربان وطن
جانیان وخائنآن در زیر چتر دشمئان - ‏بی محابا جملگی افتاده برخآن وطن
تا حقارت جای میهن دوستی گیرد قوام - ‏مسخ می سازند سیمای نیاکان وطن
بلبلان خوشنوا از میهن خود در به در - گشته جغد نوحه خوان حاکم به بستان وطن
از مصیبت خوانی این جغدهای بد گهر - ‏جای گل روییده خار اندر گلستان وطن
تا ز جهل و بیسوادی سود جوید ارتجاع - بسته دانشگاه را روی جوانان وطن
زانکه مادر گر بود دانا توانا پرورد - ‏کشته محروم از حقوق خویش نسوان وطن
تا حقیقت بر شما گردد مسلم این زمان - ‏میفرستم ا ین پیام از سوی زندان وطن
مملکت غیر از شما دیگر ندارد چاره ای - ‏ای جوانا ن وطن جان شما جان وطن

از "حذف حافظه ی تاریخ" پیشگیری و برای بازپسگیری تاریخ مان کمر همت ببندید

کانون بررسی و آینده نگری ایرانیان
با نگرش رویدادهای ایران، ایرانیان میتوانند آینده ای همسود بنگارش در آورندCSIranS offers a podium to understand Iran's past; in order for the Iranians to define a common future.
کانون بررسی و آینده نگری ایرانیان Center for Strategic Iranian Studies http://csirans.blogspot.com/
CSIS, P.O.Box 1589, Glendora, CA. 91740 csirans@gmail.com