2010-12-25

2010-12-19

بررسی کشتار اسلامی چابهار 24 آذر

بررسی کشتار اسلامی چابهار در 24 آذر

نظر شما درباره ی گفت و شنود زیر با دکتر مهدی حایری و پروفسور مسعود انصاری چیست؟

معرفی دکتر حایری و فتوای دکتر طاهر القادری.19 دقیقه
http://bit.ly/KE24AzaP01
معرفی دکتر انصاری و کتاب جدید.11 دقیقه http://bit.ly/KE24AzaP02
میانبر به بهشت.15 دقیقه  http://bit.ly/KE24AzaP03
فلسفه ی اناالحق.15 دقیقه http://bit.ly/KE24AzaP04
ریشه ی ترس.11 دقیقه http://bit.ly/KE24AzaP05
نابودی خود و دشمن.7 دقیقه http://bit.ly/KE24AzaP06
روانکاوی حمال بمب. 10 دقیقه http://bit.ly/KE24AzaP07
پیام به نسل فردای مسلمانان ایران. 18 دقیقه http://bit.ly/KE24AzaP08


کانون بررسی و آینده نگری ایرانیان
28 آذر 2569 ایرانی / 19 دسامبر