2010-04-13

فروردین 27 زادروز سپهبد نادر جهانبانی


با درود و مهر، برای دریافت گفتگو با سرهنگ احمد اویسی، ناخدا ناصر جهانبانی و سرلشگر عبدی مینوسپهر به مناسبت زادروز سپهبد نادر جهانبانی ما تماس بگیرید

217-617-4726

Interview with Col. Ahmad Oveisi, Capt. Naser Jahanbani and Gen. Abdi Minouspehehr honoring Gen. Nader Jahanbani's birth 27 Farvardin / 16 April