2015-02-18

آگاهی به نیاز برای تغییر، تمایل به شرکت و تعامل در تغییر، آگاهی از مهارت ها و شایستگی های مورد نیاز برای موفقیت تغییر، توانایی انجام مهارت های لازم و تقویت حفظ تغییر

ADKAR Barrier Points


آگاهی به نیاز برای تغییر، تمایل به شرکت و تعامل در تغییر، آگاهی از مهارت ها و شایستگی های مورد نیاز برای موفقیت تغییر، توانایی انجام مهارت های لازم و تقویت حفظ تغییر