2010-01-22

بهمن1 ، زادروز فردوسی


1 بهمن 1498 ایرانی، زادروز فردوسی
با درود و مهر به شما، نظر شما درباره ی گفت و شنود با فردوسی چیست؟
بخش نخست – 13 دقیقه: http://twaud.io/qcWc
بخش دوم – 20 دقیقه: http://twaud.io/qcWY

به دوستان و هم میهنان بفرستید

http://csirans.blogspot.com/2010/01/blog-post.html
فرهنگ ایران در آبادی و سازندگی است. شهید پروری ضدارزش انسان و زندگی است. یادواره های تاریخ، به رویدادهایی میپردازد که در ایران آخوندزده، میخواهند از خاطره ها حذف گردد. انگیزه سپاس از قهرمانان میهن است. با سلام به امید و روشنایی؛ یاد عزیزانمان را برای دستاورد و آرمان شان در زادروزشان با شادی، پاس و گرامی میداریم. عزاداری، مرده پرستی، غم و تاریکی مرگروزها، ارزانی ضحاک کیشان.