2010-02-03

بهمن 15 حق رای بانوان، شاهنشاه آریامهر

درود هم میهن، سی و یک سال از همه پرسی تقلبی 13 فروردین 1358 و بارها انتخابات غیرقانونی و نمایشی رژیم جمهوری اسلامی میگذرد. توجه شما را به گفتگو با شاهنشاه آریامهر به مناسبت 15 بهمن 1341، سالگرد فرمان حق رای زنان و اصلاح قانون انتخابات، جلب میکنم.