2010-02-03

بهمن 15 حق رای بانوان

امروز پانزدهم بهمن 2568 ایرانی، برابر با 4 فوریه 2010 ترسایی، به سالگرد قانون اصلاح انتخابات و حق رای بانوان رسیده ایم. در برنامه ی امروز میزبان سرکار بانو منصوره پیرنیا، پژوهشگر و نویسنده ی آزادیخواه هستیم