2010-02-25

اسفند 7 زادروز دکتر ضیاء مدرس

امروز 7 اسفند 2568 ایرانی، برابر با 26 فوریه 2010 ترسایی، به زادروز قهرمان ملی دکتر ضیاء مدرس رسیده ایم و میزبان رامین مدرس هستیم
.