2010-08-20

فهرست رایزن و سخنور

کانون بررسی و آینده نگری ایرانیان
فهرست 53 شخصیتی که تا به امروز با راهنمایی و شرکت در گفت و شنود، در بهبود برنامه های کانون نقش داشته اند

رایزن/سخنور:  نام آخر نام کوچک
سخنور: سرور اعتمادی، کوروش
رایزن: سرکار افتخاری، نازی
رایزن: سرور افضلی، کاظم
سخنور: تیمسار اقصی، ف
سخنور: پروفسور انصاری، مسعود
سخنور: سرور انقطاع، ناصر
سخنور: دکتر انور، هوشنگ
سخنور: سرهنگ اویسی، احمد
رایزن: سرور اویسی، حمید
سخنور: ناخدا آریابان، نریمان
سخنور: تیمسار آیرملو، علیمحمد
سخنور: ناخدا بدری، م
سخنور: سرور بشیری، سیاوش
سخنور: سرکار بقراط، الهه
رایزن/سخنور: سرور پاشایی، فواد
رایزن/سخنور: سرور پیرنیا، فرخ
رایزن/سخنور: بانو پیرنیا، منصوره
سخنور: دریادار جهانبانی، نادر
سخنور: روحانی، حایری، مهدی
رایزن: سرور حدادیزاده، پرویز
سخنور: دکتر حیدری، عبدالرضا
سخنور: سرور حیدری، علی
سخنور: سرکار خدیوی
 رایزن: سرور دادرس، جلال
رایزن/سخنور: مهندس دولتشاهی، داریوش
سخنور: سرور رضوی، هوشنگ
رایزن: بانو زندیان، ماندانا
رایزن/سخنور: ناخدا زنگنه، سعید
سخنور: سرور زینالی، سهراب
سخنور: سرور سپند، مسعود
رایزن: سرور سپهبدی، فرهاد
رایزن: بانو سعیدی سیرجانی، سایه
سخنور: دکتر سلیمی، منوچهر
رایزن/سخنور: سرور صدری، مهرداد
سخنور: دکتر عرفانی، کوروش
رایزن: بانو غفاری، پروین
سخنور: سرهنگ فرهومند، کیومرث
سخنور: سرور فروزنده، فرامرز
سخنور: مهندس قره چه داغی، جمشید
رایزن: سرور کدیور، سیروس
سخنور: سرهنگ گرایلی، مهدی
رایزن/سخنور: دکتر گنجی، سعید
رایزن/سخنور: سرور لشکری، سیاوش
رایزن: بانو مجد، زویا
سخنور: سرور مدرس، رامین
رایزن: دکتر مدرس، فریده
رایزن: سرور مفید، اردوان
سخنور: سرور موبدی، مهدی
رایزن: سناتور موسوی، حسین
سخنور: ناخدا میمند، ناصر
رایزن: سرلشگر مینوسپهر، عبدی
سخنور: سپهبد مهرمند، حسین
سخنور: دکتر نصراصفهانی، اسد
سخنور: سرهنگ وزین، هوشنگ

پیوندنشان به برخی از برنامه ها http://twaud.io/users/iranmehr100
تاریخ تازه ترین تغییر: 6 دی / 25 دسامبر