2010-08-25

یادواره مهر

9/23/2010 جشن میتراکانا           مهر 1
9/24/2010 زیبا کاظمی ز 2 مهر 2507 24-Sep ) 1948 ت) مهر 2
9/28/2010 سروش آریامهر 6 مهر           مهر 6
9/30/2010 احمد کسروی،ز 8 مهر 2439   ) 1259 ک) مهر 8
10/1/2010 زادروز مولوی           مهر 9
10/6/2010 نخستین سناتور زن در ایران، دکتر مهرانگیز منوچهریان            مهر 14
10/7/2010 انقلاب اداری و آموزشی، اصل دوازدهم 15 مهر 2526   ) 1346 ک) مهر 15
10/8/2010 جشن مهرگان           مهر 16
10/11/2010 حافظ           مهر 19
10/12/2010 جشنهای 2500 سال شاهنشاهی ایران           مهر 20
10/13/2010 جدایی قراباغ، گنجه، خانات موشکی، شیروان، قبه، دربند، باکو، طالش، داغستان و گرجستان بدست روس و انگلیس. پیمان گلستان 2372 12-Oct ) 1813 ت) مهر 21
10/15/2010 شهبانو فرح پهلوی،ز23مهر           مهر 23
10/17/2010 روز نیروی هوایی شاهنشاهی، دوشان تپه 2505 17-Oct ) 1946 ت) مهر 25