2010-08-25

یادواره اردیبهشت

سعدی، 2 اردیبهشت          
جشن اردیبهشتگان  3 اردیبهشت          
تاجگذاری رضا شاه بزرگ 4 اردیبهشت 2485   ) 1305 ک)
روز ملی خلیج فارس، 10 اردیبهشت          
گاهنبار میدیوزَر ِم، 10 تا 14 اردیبهشت          
سپاه بهداشت، اصل هفتم،12 اردیبهشت 2523   ) 1343 ک)
پیروزی سپهبد رستم سورن پهلو بر روم، 16 اردیبهشت 506 6-May ) -53 ت)
فرمان شرکت بانوان در انتخابات،17 اردیبهشت 2523   ) 1343 ک)
بانک رفاه و بیمه های اجتماعی کارگران،21 اردیبهشت 2519   ) 1339 ک)
سپهبد علی بدره ای، گ 22 اردیبهشت          
خانه های انصاف، اصل نهم، 24 اردیبهشت 2524   ) 1344 ک)
بزرگداشت فردوسی، 25 اردیبهشت          
پالايشگاه شيراز،28 اردیبهشت 2530   ) 1350 ک)
قیام بهزادان خراسانی و شکست امویان 29 اردیبهشت 1308 19-May ) 749 ت)
برپایی فرهنگستان ایران، 29 اردیبهشت 2497   ) 1317 ک)
خیام نیشابوری، ز۲۸ اردیبهشت 1606 19-May ) 1047 ت)
پالايشگاه تهران،31 اردیبهشت 2527   ) 1347 ک)