2010-08-25

یادواره شهریور

8/23/2010 شهرام فرج زاده ز 1 شهریور           شهریور 1
8/24/2010 جشن فغدیه، جشن خنکی هوا           شهریور 2
8/25/2010 جشن کشمین           شهریور 3
8/27/2010 زکریا رازی، ز 4 شهریور 1424 26-Aug ) 865 ت) شهریور 5
8/28/2010 نخستین وزیر زن دوران مشروطه، دکتر اسفند فرخ رو پارسای
وزیر فرهنگ 6 شهریور
2522   ) 1342 ک) شهریور 6
8/29/2010 جلال خالقی مطلق ز7 شهریور 2496 29-Aug ) 1316 ک) شهریور 7
8/30/2010 خزان جشن           شهریور 8
9/9/2010 گرامیداشت محمدهاشم افسر، شاعر سرودملی ایران د 18 شهریور 2499   ) 1319 ک) شهریور 18
9/11/2010 شمع افروزی ایرانیان درهمدردی با قربانیان تبهکاران بینادگرا در نیویورک           شهریور 20
9/15/2010 اعطای لقب آریامهر، 24 شهریور آغاز سلطنت محمدرضا پهلوي 2524   ) 1344 ک) شهریور 24
9/17/2010 ابوریحان بیرونی، ز26 شهریور 1532   ) 973 ت) شهریور 26
9/18/2010 روز ایران، ابتکار کنگره همبستگی ایرانیان           شهریور 27
9/20/2010 روز بیداری           شهریور 29
9/22/2010 گاهنبار پَتیَه شَهیم، جشن پایان تابستان           شهریور 31