2010-08-25

یادواره آذر

11/24/2010 سرهنگ ابراهیم صیرفی. گ 3 آذر           آذر 3
11/28/2010 روز بیداری           آذر 7
11/30/2010 جشن آذرگان           آذر 9
12/1/2010 نجات جزایرسه گانه خلیج فارس از انگلیس 10 آذر. ناوسروان شهریار شفیق، ناخدا خزعل، سرهنگ صولتی، سروان رضا سوزنچی کاشانی، مهناوی یکم حبیب سولکی کهریری، ناوی آیت خانی 2530   ) 1350 ک) آذر 10
12/2/2010 سرهنگ جمشید فروغی. گ 11 آذر           آذر 11
12/3/2010 مسعود انصاری، ز 12 آذر 2494 5-Dec ) 1314 ک) آذر 12
12/4/2010 نجات خوزستان از خزعل، 13 آذر 2483   ) 1303 ک) آذر 13
12/5/2010 روز بیداری           آذر 14
12/6/2010 شهرام جاویدپور، ز15 آذر 2506   ) 1326 ک) آذر 15
12/7/2010 آموزش رایگان، اصل پانزدهم 16 آذر 2534   ) 1354 ک) آذر 16
12/8/2010 احمد تفضلی، استاد زبان و فرهنگ کهن ایران ز17 آذر 2496   ) 1316 ک) آذر 17
12/9/2010 پیروز نهاوندی ابولولو 18 آذر 1203 8-Dec ) 644 ت) آذر 18
12/11/2010 روز جهانی حقوق بشر           آذر 20
12/12/2010 نجات آذربایجان از چنگ پیشه وری، 21 آذر 2505   ) 1325 ک) آذر 21
12/14/2010 عمران و نوسازی کشور، اصل یازدهم، 23 آذر 2527   ) 1347 ک) آذر 23
12/15/2010 نجات کردستان از چنگ قاضی محمد، 24 آذر 2505   ) 1325 ک) آذر 24
12/16/2010 روز مادر در ایران           آذر 25
12/19/2010 پالايشگاه قشم، 28 آذر 2537   ) 1357 ک) آذر 28
12/20/2010 دکتر منوچِهر سلیمی، ب 29 آذر 2540   ) 1360 ک) آذر 29
12/21/2010 جشن شب یلدا           آذر 30