2010-08-25

یادواره امرداد

7/23/2010 كارخانه ی پلاستيك سازي اهواز،1 امرداد 2533   ) 1353 ک) امرداد 1
7/26/2010 رضاشاه بزرگ د 4 امرداد           امرداد 4
7/27/2010 شاهنشاه آریامهر د 5 امرداد           امرداد 5
7/29/2010 ملی شدن منابع آبهای کشور، اصل دهم 7 امرداد 2527   ) 1347 ک) امرداد 7
7/30/2010 خلبان چنگیز سپهر گ. 8 امرداد           امرداد 8
7/31/2010 اکبرمحمدی دانشجو آزادیخواه، د 9 امرداد           امرداد 9
8/1/2010 امیدرضا میرصیافی روزنامه نگار آزادیخواه، ز 10 امرداد 2539   ) 1359 ک) امرداد 10
8/4/2010 مهدی دیباج، مدافع آزادی دین ز13 امرداد 2493   ) 1313 ک) امرداد 13
8/5/2010 سالروز مشروطیت           امرداد 14
8/6/2010 مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی، اصل سیزدهم 15 امرداد 2534   ) 1354 ک) امرداد 15
8/7/2010 روز بیداری           امرداد 16
8/9/2010 جشن مَی خواره           امرداد 18
8/12/2010 پیروزی آریو برزن بر اسکندر، 229 11-Aug ) -330 ت) امرداد 21
8/13/2010 آزاد سازی ناو شاهنشاهی تبرزین به پیرنگ ناخدا نریمان آریابان 2540 14-Aug ) 1981 ت) امرداد 22
8/15/2010 قیام حسن صباح 24 امرداد 2344 15-Aug ) 1164 ک) امرداد 24
8/17/2010 تثبیت بهای زمین، اصل هیجدهم، دارایی مقامات دولت، اصل نوزدهم 26 امرداد 2536   ) 1356 ک) امرداد 26
8/19/2010 آتش سوزی سینما رکس به دست ارتجاع سیاه           امرداد 28
8/21/2010 کتاب بازشناسی قرآن، جنبش نوین روشنگری،30 امرداد 2545   ) 1365 ک) امرداد 30
8/22/2010 سینا دانمشند ایران 1539 22-Aug ) 980 ت)