2010-08-25

یادواره اسفند

2/21/2011 ننگین روز جدایی باقیمانده از قفقاز شامل خانات ایروان، مناطق تالش و اردوباد و بخشی از مغان و شروان از ایران به دست روس و انگلیس پیمان ترکمنچای 2387 21-Feb ) 1828 ت) اسفند 2
2/22/2011 قیام رهایی بخش سردار سپه، 3 اسفند 2479   ) 1299 ک) اسفند 3
2/23/2011 خواجه نصیر توسی،           اسفند 4
2/24/2011 جشن اسپندگان: زمین و بانوان           اسفند 5
2/25/2011 روز بیداری           اسفند 6
2/26/2011 دکتر ضیاء مدرس، ز7 اسفند 2485   ) 1305 ک) اسفند 7
2/27/2011 تصویب مجلس شورایملی، اصلاح قانون انتخابات و برابری سیاسی بانوان، 8 اسفند 2522   ) 1342 ک) اسفند 8
2/28/2011 پوریم. نجات یهودیان بدست استر شهبانوی ایران
اسفند 9
3/1/2011 گشایش مهستان به فرمان مهرداد یکم اشکانی 386 1-Mar ) -173 ت) اسفند 10
3/2/2011 زادروز پرویز ناتل خانلری 11 اسفند 2472   ) 1292 ک) اسفند 11
3/4/2011 دکتر عباس خلعتبری، گ 13 اسفند           اسفند 13
3/6/2011 روز درخت کاری           اسفند 15
3/7/2011 پیمان الجزایر و پیروزی ایران بر نوار مرزی اروندرود، 16 اسفند 2534 6-Mar ) 1975 ت) اسفند 16
3/9/2011 روز جهانی زن 8 مارس           اسفند 18
3/10/2011 روز پاکسازی رودها، لایروبی کاریزها وچشمه ها           اسفند 19
3/14/2011 شهریارشفیق پهلوی نیا، ز 23 اسفند 2502   ) 1322 ک) اسفند 23
3/15/2011 رضاشاه بزرگ، ز 24 اسقند روز پدر در ایران 2436   ) 1256 ک) اسفند 24
3/16/2011 پایان سرایش شاهنامه، 25 اسفند           اسفند 25
3/19/2011 زرتشت اندیشورایرانی،ز28 اسفند           اسفند 28
3/20/2011 تصویب ملی شدن صنعت نفت، 29 اسفند 2509   ) 1329 ک) اسفند 29