2010-08-25

یادواره بهمن

1/21/2011 زادروز فردوسی، 1 بهمن 1498 21-Jan ) 939 ت) بهمن 1
1/22/2011 ننگ جدایی افغانستان بدست انگلیس، 2 بهمن  2416 23-Jan ) 1857 ت) بهمن 2
1/23/2011 ندا آقاسلطان، ز 3 بهمن 2541   ) 1361 ک) بهمن 3
1/24/2011 آغاز پادشاهی داراب کورش           بهمن 4
1/25/2011 جشن نوسَره           بهمن 5
1/26/2011 انقلاب سفید، 6 بهمن 2521   ) 1341 ک) بهمن 6
1/29/2011 اصلاحات ارضی، اصل اول. ملی کردن جنگلها، اصل دوم. سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها. اصل چهارم. سپاه دانش، اصل ششم   9 بهمن 1341           بهمن 9
1/30/2011 جشن سده           بهمن 10
1/31/2011 بهمن جازویه، ب 11 بهمن 1220 31-Jan ) 661 ت) بهمن 11
2/4/2011 حق رای بانوان، اصل پنجم، فرمان آریامهر 15بهمن1341 2467   ) 1287 ک) بهمن 15
2/5/2011 دانشگاه تهران،16بهمن1313 2467   ) 1287 ک) بهمن 16
2/9/2011 قیام یعقوب لیث صفار بر عباسیان           بهمن 20
2/11/2011 یورش دوم تازیان           بهمن 22
2/16/2011             بهمن 27