2010-08-25

یادواره تیر

6/22/2010 جشن آغاز تابستان           تیر 1
6/23/2010 رودکی 2 تیر، 23 ژوئن 1419   ) 860 ت) تیر 2
6/24/2010 آزادیخواهان مشروطه: جهانگيرشيرازي، نصربهشتی و احمدتربتی. د۳ تیر پادگان حرّ 2467   ) 1287 ک) تیر 3
6/26/2010 قیام ستارخان در تبریز           تیر 5
6/27/2010 جشن نیلوفر           تیر 6
6/28/2010 پتروشيمي خارك، 7 تیر 2526   ) 1346 ک) تیر 7
6/30/2010 پتروشيمي شيراز، 09 تیر 2533   ) 1353 ک) تیر 9
7/1/2010 بابک خرمدین، ز 10 تیر 1354   ) 174 ک) تیر 10
7/4/2010 تیرگان           تیر 13
7/5/2010 قیام رییسعلی دلواری بر انگلیس، 14 تیر 2474   ) 1294 ک) تیر 14
7/8/2010 تقویم ضحاک 27 رجب - روز بیداری، خردورزی و خرافه زدایی           تیر 17
7/9/2010 حماسه ی آزادگان، به رهبری آیت محققی و ستوان ناصر رکنی بر ضد ضحاک، 18 تیر 2539   ) 1359 ک) تیر 18
7/14/2010 قیام آذربایجان بر ترکان، 22 تیر 2093 14-Jul ) 1534 ت) تیر 23
7/16/2010 قیام مرداویج بر عباسیان، 25 تیر 1490 17-Jul ) 931 ت) تیر 25
7/17/2010 ذبیح بهروز، ز26 تیر 2449 17-Jul ) 1890 ت) تیر 26
7/18/2010 شاه اسماعیل صفوی، ز27 تیر 2046 17-Jul ) 1487 ت) تیر 27
7/19/2010 کریمخان زند، آغازپادشاهی 28 تیر 2324 19-Jul ) 1765 ت) تیر 28
7/20/2010 عزت ابراهیم نژاد ب 29 تیر           تیر 29
7/21/2010 علی اکبر طباطبایی، د 30 تیر 2539   ) 1359 ک) تیر 30